Polityka prywatności

Polityka Prywatności Warsztatowni Tańca

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Warsztatownię odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) („RODO”) oraz aktami prawa krajowego, w tym w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 tj. z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Dobrej Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klaudyny 28a, 01-684 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435652, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, NIP: 1182087584.
 3. Kontakt z Administratorem danych następuje pod adresem e-mail: biuro@warsztatownia-tanca.pl.
 4. Dane osobowe Klientów oraz osób przesyłających zapytania o rezerwację pomieszczenia przetwarzane są w celach: wykonania czynności przed zawarciem umowy, a także zawarcia umowy oraz wykonania praw i obowiązków z niej wynikających (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie zleceniobiorcy przed zawarciem umowy; zapewnienia zgodności ze wszelkimi właściwymi wymogami, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO); zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, a także bezpieczeństwa informacji (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO), tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest bezpieczeństwo osób na terenie Warsztatowni oraz mienia znajdującego się w jej posiadaniu, bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych; dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jak ochrona prawnych interesów; informowania o działalności Warsztatowni, w tym dla celów marketingu bezpośredniego, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit „a” RODO); archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO), tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest wykazanie w razie potrzeby przebiegu współpracy.
 1. Dane osobowe osób do kontaktu oraz reprezentantów spółek prawa handlowego i podmiotów zbiorowych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celach: prowadzenia i obsługi korespondencji, prawnie uzasadniony interes: prowadzenie korespondencji w związku z prowadzoną działalności; zawarcia umowy z innym podmiotem oraz jej wykonania, prawnie uzasadniony interes: dokonanie czynności związanych z prowadzoną działalnością z osobami uprawnionymi oraz wyznaczonymi do działania w imieniu lub na rzecz innych podmiotów; dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami jakie mogą powstać w związku z zawarciem umowy z innym podmiotem, prawnie uzasadniony interes: ochrona interesów prawnych; realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze m.in. zw z rachunkowością, obsługą księgowo-podatkową, archiwizacją, itd., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO.
 2. W odniesieniu do danych osobowych osób do kontaktu oraz reprezentantów spółek prawa handlowego i podmiotów zbiorowych: kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, funkcja, adres e-mail, numer telefonu; źródło pozyskania danych osobowych: bezpośrednio od tej osoby lub za pośrednictwem innych osób wskazanych do kontaktu przez tą osobę lub ze źródeł publicznych (rejestry publiczne, strona internetowa, itp.).
 3. Dane mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, np. obsługi IT, hosting poczty, obsłudze prawnej i księgowej, kurierom i operatorom pocztowym, firmie zapewniającej ochronę obiektu. Co do zasady współpracujemy stale z tymi samymi firmami, jednak ze względu na możliwość ich zmian, informacje o podmiotach, które aktualnie z nami współpracują udostępniamy na każde Pani/Pana zapytanie.  Co do zasady współpracujemy stale z tymi samymi firmami, jednak ze względu możliwość ich zmian, informacje o firmach, które aktualnie z nami współpracują udostępniamy na każde zapytanie Klienta. Pytanie o to proszę kierować do Administratora danych pod adresem wskazanym powyżej.
 4. Co do zasady dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, jednak, jeżeli Klient wybiera formę kontaktu poprzez niektóre serwisy internetowe, których serwery znajdują się poza obszarem Europy, dane te mogą być przesyłane poza obszar EOG. Dotyczy to w szczególności serwisów firmy Meta (np. Facebook, Instagram) i Google oraz ich aplikacji i produktów takich jak Messenger, Instagram, Youtube. Serwisy powołują się na przepisy prawa międzynarodowego oraz decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych wypadkach.
 5. Osoba, będąca podmiotem danych osobowych ma prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia) danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. Okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres 6 (sześciu) lat od wygaśnięcia stosunku umownego, a w razie szkód pozakontraktowych – 6 (sześciu) lat od dnia ustalenia szkody i osoby obowiązanej do jej naprawienia, z zastrzeżeniem wymogów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa; monitoring wizyjny nagrywa obraz w sposób ciągły, po upływie 3 tygodni zapis jest automatycznie usuwany. W razie zaistnienia incydentów dotyczących bezpieczeństwa poszczególne fragmenty zapisu mogą być przechowywane przez czas niezbędny dla osiągnięcia celu ich przetwarzania; dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody, a w każdym razie do czasu, gdy potrzeba ich przetwarzania zdezaktualizuje się. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody; jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu. Dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak w zakresie w jakim Klient dąży do zawarcia umowy z Warsztatownią podanie danych określających i pozwalających zweryfikować tożsamość Klienta, w tym wiek Klienta jest niezbędne do jej zawarcia.
 2. Odmowa poddania się bycia monitorowanym w celach opisanych powyżej stanowi przeszkodę do wykonania umowy z winy Klienta. Osoby takie nie są uprawnione do przebywa na terenie obiektu Warsztatowni.
 3. Warsztatownia nie podejmuje wobec osób, których dane osobowe przetwarza, decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby wpływają.
 4. W razie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Warsztatownia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza organowi nadzorczemu owy incydent, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W wypadkach określonych w art. 34 ust. 1 RODO Warsztatwonia zawiadomi również osobę, której danej dotyczą o incydentach, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 34 ust. 3 RODO.

Klauzula dotycząca mediów społecznościowych

Korzystamy również w celach marketingowych z produktów serwisów internetowych takich jak Google, Facebook oraz ich aplikacji i produktów, np. Messenger, Instagram, Youtube, które umożliwiają przetwarzanie danych osobowych. Tylko niektóre funkcjonalności tych serwisów umożliwiają nam pozyskanie danych osobowych, np. w razie polubienia naszego fanpage, dodania komentarza lub nawiązania kontaktu poprzez Messenger. Poza tym przetwarzany zanonimizowane dane dotyczące osób odwiedzających nasze profile w tych serwisach, w funkcjonalnościach określanych jako statystyki, w sposób uniemożliwiający ustalenie tożsamości użytkownika. Dotyczy to zarówno osób zarejestrowanych na Facebook czy Google, jak również osób, które nie są użytkownikami tych serwisów oraz ich produktów. Współpraca z tymi podmiotami nie będzie stanowiła dla Warsztatowni podstaw do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o których mowa w pkt 14. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Warsztatownię Państwa wizerunku w serwisach internetowych, jak również korzystanie z funkcjonalności tych serwisów, umożliwiających publiczne prezentowanie informacji o osobie np. komentującej naszą aktywność w tych serwisach będzie łączyło się z ujawnianiem danych osobowych innym osobom odwiedzających nasze fanpage, bez względu na to, czy są zarejestrowanymi użytkownikami tych serwisów, czy nie posiadają kont w tych serwisach. Ujawniane będą te dane, które zostały przez Państwa upublicznione w danym serwisie jako użytkownika tych serwisów.

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności: 01.04.2023 r.