Regulamin

Regulamin Warsztatowni Tańca

§1 Definicje

            Przez użyte w niniejszym Regulaminie skróty i terminy należy rozumieć:

 1. Warsztatownia – Warsztatownia Tańca, ul. Marymoncka 34, pawilon 42, 01 – 813 Warszawa, prowadzona przez Centrum Dobrej Edukacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Klaudyny 28a, 01-684 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435652, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, NIP: 1182087584, nr kontaktowy: +48 788-545-252, adres e-mailowy: biuro@warsztatownia-tanca.pl;
 2. Cennik – spis ofert najmu pomieszczeń w Warsztatowni wraz z aktualnymi opłatami, dostępny na stronie internetowej Warsztatowni: warsztatownia-tanca.pl w zakładce „Oferta”;
 3. Klient – osoba wynajmująca pomieszczenie od Warsztatowni;
 4. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub zawarła umowę najmu z Warsztatownią w zakresie niezwiązanym bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową z tej osoby;
 5. Korzystający – osoby korzystające z pomieszczeń Warsztatowni, za które Klient ponosi odpowiedzialność;
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący zasady najmu pomieszczeń Warsztatowni;
 8. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Dokonanie rezerwacji pomieszczenia w Warsztatowni jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, a także zobowiązany jest do zapoznania Korzystających z Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez siebie oraz przez Korzystających.
 3. Klientem może być osoba fizyczne, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Jeżeli przepisy krajowe przewidują uzyskanie pełnoletności w innym wieku, w tym zakresie stosuje się przepisy krajowe.
 4. W przypadku osoby niepełnoletniej, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 5. Informacje zawarte na stronie http://warsztatownia-tanca.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 t.j. z późn. zm.).

§3 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie znajdujące się w pawilonie 42 przy ul. Marymonckiej 34, 01-813 Warszawa, oddawane Klientowi do użytkowania na wyłączność (oferta – „Warsztatownia na wyłączność”) lub nie na wyłączność (oferta – „Giełda godzin”) na czas oznaczony zgodnie z zawartą umową bazującą na wybranej przez Klienta ofertą (oferty i ceny szczegółowo opisane w zakładce http://warsztatownia-tanca.pl/sala-treningowa-oferta/, zaś dostępne terminy poszczególnych pomieszczeń do rezerwacji opisane w zakładce http://warsztatownia-tanca.pl/sala-taneczna-grafik/), z zastrzeżeniem §6 Regulaminu.
 2. Niewyłączność najmu pomieszczenia w ofercie „Giełda godzin” oznacza, że pomieszczenie w czasie najmu może być używane przez innych Klientów, przy czym maksymalna dopuszczalna liczba osób tańczących podczas jednej godziny wynosi 8 (4 pary).
 3. Przedmiot najmu może być używany przez Korzystających w granicach przysługujących Klientowi na podstawie umowy. Liczba osób (Klient i Korzystający łącznie) jest ograniczona stosownie do oferty, co do której zawarto umowę.
 4. Klient jest uprawniony do używania umówionego pomieszczenia i przynależnych do tego pomieszczenia toalet, przebieralni oraz niezbędnych do umówionego używania mediów i wyposażenia. Niedopuszczalna jest używanie pomieszczeń nieobjętych umową.
 5. Umowa zawierana jest w chwili zawiadomienia Klienta o zatwierdzeniu przez Warsztatownię rezerwacji pomieszczenia na pierwszy z terminów używania przedmiotu najmu (termin pierwszego wejścia) spośród dostępnego limitu objętych umową. Zawiadomienie dokonywane drogą korespondencji e-mailowej następuje w chwili wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się z jego treścią.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące rezerwacji, najmu i sposobu dokonywania zapłaty za najem określają poniższe postanowienia Regulaminu.

§4 Rezerwacja pomieszczenia

 1. Zapytania o rezerwację pomieszczenia w Warsztatowni należy dokonać drogą telefoniczną, dzwoniąc na numer zamieszczony na stronie www.warsztatownia-tanca.pl w zakładce „Kontakt” lub drogą mailową na adres rezerwacja@warsztatownia-tanca.pl bądź biuro@warsztatownia-tanca.pl.
 1. W zapytaniu o rezerwację pomieszczenia należy podać:
 • imię i nazwisko,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail osoby dokonującej rezerwacji,
 • określić termin rezerwacji, tj. data i zakres godzinowy, a w razie zapytania dotyczącego oferty obejmującej więcej niż jeden termin używania przedmiotu najmu określić termin co najmniej termin pierwszego używania przedmiotu najmu (data i zakres godzinowy),
 • wskazać liczbę uczestników podczas wynajmu,
 • złożyć oświadczenie drogą e-mailową o treści” „Wiem, że zatwierdzenie rezerwacji pomieszczenia na pierwszy termin najmu stanowi zawarcie umowy i pociąga za sobą obowiązek zapłaty”.
 1. Każdy termin używania przedmiotu najmu wymaga zatwierdzenia przez Warsztatownię.
 2. Zatwierdzenie rezerwacji pomieszczenia na pierwszy termin używania przedmiotu najmu jest równoznaczne z zwarciem umowy najmu na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem rezerwacji.
 4. Warsztatownia wraz z zatwierdzeniem rezerwacji pomieszczenia na pierwszy termin używania przedmiotu najmu przesyła na piśmie lub drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy wraz z treścią obowiązującego w chwili zawarcia umowy Regulaminu.
 5. Przesyłając zapytanie o rezerwację pomieszczenia przyjmujecie Państwo do wiadomości, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi w polityce bezpieczeństwa dostępnej na stronie internetowej Warsztatowni.
 6. W zatwierdzeniu rezerwacji pomieszczenia na pierwszy termin używania przedmiotu najmu od Warsztatowni Klient otrzymuje kod dostępu do pomieszczeń Warsztatowni. Klient oraz Korzystający wchodzą do Warsztatowni wejściem prowadzącym bezpośrednio do pomieszczeń Warsztatowni (W pawilonie znajdują się również wejścia prowadzące do pomieszczeń niezajmowanych przez Warsztatownię).
 7. Zmiana terminu używania przedmiotu najmu przez Klienta może nastąpić nie później niż na 24 godziny przed umówionym terminem, pod warunkiem zatwierdzenia zmiany przez Warsztatownię. Po upływie wskazanego w zdaniu poprzednim terminu zmiana terminu używania przedmiotu najmu jest niedopuszczalna. Zmiana pierwszego terminu używania przedmiotu najmu nie ma wpływu na zmianę terminu zapłaty ani na moment zawarcia umowy.

§5 Opłaty, termin i sposób zapłaty

 1. Płatności za najem należy dokonać z góry, niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed pierwszym terminem używania przedmiotu najmu w ramach zawartej umowy, za cały okres najmu, w wysokości określonej w cenniku obowiązującym w dniu zawarcia umowy (aktualny cennik dostępny pod linkiem http://warsztatownia-tanca.pl/sala-treningowa-oferta/) na rachunek bankowy podany na stronie www.warsztatownia-tanca.pl w zakładce „Kontakt”.
 2. Podane w cenniku opłaty stanowią cenę łączną, obejmującą wszelkie należności Klienta wobec Warsztatowni, w tym podatki.
 3. Za termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Warsztatowni.
 4. Klienci, którzy chcieliby otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@warsztatownia-tanca.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura, w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty.
 5. Opłaty wniesione przez Klienta przed rozpoczęciem wykonywania umowy przez Warsztatownię podlegają zwrotowi w razie wypowiedzenia albo rozwiązania umowy skutkujących przed rozpoczęciem wykonywania umowy przez Warsztatownię, odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem wykonywania umowy przez Warsztatownię.

§6 Okres obowiązywania umowy obejmującej Pakiet 10 godzin

 1. Pakiet 10 godzin objęty umową jest ograniczony czasowo, co oznacza, że ważny jest przez 60 kolejnych dni, licząc od dnia, na który rezerwacja pomieszczenia została dokonana, z wyłączeniem dni wolnych ustalonych przez Warsztatownię określonych w grafiku pomieszczeń dostępnym pod linkiem: http://warsztatownia-tanca.pl/sala-taneczna-grafik/.
 2. W przypadku nieobecności uzasadnionej ważnymi powodami takimi jak: niezdolność do pracy stwierdzona zaświadczeniem lekarskim czy wypadki losowe, okres ważności pakietu objętego umową może, za zgodą Warsztatowni wyrażoną w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, zostać wydłużony na czas oznaczony równy czasowi trwania ważnego powodu uzasadniającego nieobecność. Przedłużenie pakietu jest możliwe tylko w przypadku zgłoszenia zaistniałej sytuacji Warsztatowni w terminie 5 dni od dnia wystąpienia tej nieobecności.

§7 Odwołanie rezerwacji

 1. Warsztatownia zastrzega sobie prawo do odwołania terminu używania z przedmiotu najmu z powodów niezależnych od Warsztatowni. W tym przypadku osoby, które dokonały wpłat mają prawo do zwrotu wniesionych opłat pomniejszonych o część należną Warsztatowni za świadczenia spełnione do chwili odwołanego terminu używania przedmiotu najmu lub skorzystania z przedmiotu najmu w innym terminie.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem dwudniowego terminu wypowiedzenia.
 3. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm,) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§8 Reklamacje

 1. Zastrzeżenia Klienta do przedmiotu najmu należy kierować na piśmie na adres: Centrum Dobrej Edukacji sp. zo.o., ul. Klaudyny 28a, 01-684 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@warsztatownia-tanca.pl albo telefoniczną na numer +48 788-545-252.
 2. Warsztatownia udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w tym terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Warsztatownia przekazuje Klientowi na piśmie lub drogą e-mailową.

§9 Bezpieczeństwo fizyczne

 1. W pomieszczeniu będącym przedmiotem najmu podczas danej godziny mogą przebywać jedynie wpisane na listę Klientów oraz Korzystający w liczbie nie większej niż limit osobowy ustalony w umowie.
 2. Korzystanie z przedmiotu najmu należy zaczynać i kończyć punktualnie zgodnie z umową (dokonaną rezerwacją). Korzystającym przysługuje dodatkowy czas na rozgrzewkę i rozciąganie odpowiednio przed treningiem i po treningu, jednak nie więcej niż 10 minut łącznie, o ile nie przeszkadza to innym Korzystającym w używaniu przedmiotu najmu.
 3. Za zachowanie, które innym Korzystającym przeszkadza w używaniu przedmiotu najmu, Manager Warsztatowni ma prawo wyprosić Klienta z sali.
 4. Na terenie Warsztatowni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
 5. Na teranie Warsztatowni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz innych pojazdów mechanicznych.
 6. Na terenie Warsztatowni obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów, z wyjątkiem napojów w butelkach plastikowych zakręcanych.
 7. Do sali tanecznej w przedmiocie najmu można wejść wyłącznie w obuwiu zamiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć. (Osoby trenujące taniec towarzyski zobowiązane są do nakładania „ochraniaczy” na obcasy.)
 8. Warsztatownia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Warsztatowni.
 9. Przed rozpoczęciem używania z przedmiotu najmu Klient powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia Korzystających.
 10. Warsztatownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione na jej terenie.
 11. Za szkody na terenie Warsztatowni powstałe w wyniku celowego działania Klienta lub Korzystających, Klient ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową).
 12. Obiekt Warsztatowni objęty jest monitoringiem wizyjnym, który swoim zasięgiem obejmuje sale taneczne, korytarze oraz wejście do pomieszczeń Warsztatowni, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. Poza zasięgiem monitoringu pozostają miejsca wymagające zapewnienia intymności osobom korzystającym z obiektu Warsztatowni, m.in. przebieralnie i toalety. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego przysługują uprawnienia wskazane w polityce bezpieczeństwa dostępnej na stronie internetowej Warsztatowni.

§10 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów stanowiących własność Warsztatowni, w tym wykorzystywania materiałów publikowanych na stronie internetowej lub na portalach społecznościowych Warsztatowni, bez uprzednio wyrażonej zgody Warsztatowni.
 2. Wykonywane przez Klientów albo osoby trzecie zdjęcia i nagrania pomieszczeń Warsztatowni oraz znajdujących się w nich osób nie stanowią własności Warsztatowni. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie przez te osoby zdjęć i nagrań odbywa się na ich własną odpowiedzialność.

§11 Pozostałe postanowienia

 1. Treść niniejszego Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów takich jak: zmiany technologiczne, prawne lub biznesowe.
 2. O wszelkich zmianach w treści niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Warsztatownię na stronie internetowej Warsztatowni stosownej informacji dotyczącej zmiany treści Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej Warsztatowni przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie treści Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionej treści Regulaminu.
 3. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 tj. z późn. zm.), a w zakresie Konsumentów również ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Data wejścia w życie powyższej wersji Regulaminu: 06.04.2023 r.

Regulamin obowiązujący do 06.04.2023r.